O nas

Fundacja zajmuje się edukacją i wyrównywaniem szans grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Celami Fundacji są:
1. Podnoszenie kompetencji zawodowych i społecznych osób w celu ich przystosowania do potrzeb lokalnych i regionalnych rynków pracy.
2. Wyrównywanie szans grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób niepełnosprawnych oraz pozostających bez pracy.
3. Wspieranie kształcenia ustawicznego i pozaszkolnego.
4. Wspieranie aktywnej roli kobiet na rynku pracy oraz w społeczeństwie.
5. Wspieranie rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.
6. Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu.
7. Inicjowanie i wspomaganie współpracy badawczo-rozwojowej z ośrodkami naukowymi
o charakterze rozwojowym oraz innowacyjnym w dziedzinie nowych technologii, odnawialnych źródeł energii oraz w sektorze przedsiębiorstw.
8. Wspieranie badań naukowych, rozwoju nowoczesnych technologii i innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy.
9. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich.
10. Rozwój potencjału sektora pozarządowego.

Pracownicy Fundacji posiadają wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów skierowanych do szerokiej grupy zawodowej, ponadto Fundacja współpracuje z grupą ekspertów z obszarów doradztwa personalnego oraz biznesowego  – co daje gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług.