Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 1/2019/SM

 

Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku w związku z realizowanym projektem „superMAMA – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej kobiet!” – w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, dotyczących zapewnienia cateringu wraz z serwisem kawowym uczestniczkom grupowych form wsparcia oraz poczęstunku dla ich dzieci na zajęciach animacyjnych w projekcie „superMAMA – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej kobiet”.

Rozeznanie_rynku_1:2019:SM_29.04.2019
Załącznik_1_Formularz oferty_SM_catering_poczęstunek
Załącznik_2_Oświadczenie_SM_catering_poczęstunek