Zaproszenie do składania ofert w trybie rozeznania rynku nr 5/2018/MAMA

Zapraszamy do składania ofert w trybie rozeznania rynku w związku z realizowanym projektem „MAMA już nie jest SAMA!” – w ramach Osi priorytetowej VII POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji, Priorytet inwestycyjny 9.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, dotyczących realizacji zadań trenera na kursie zawodowym „Asystentka ds. księgowości”.

Zapytanie_5

Formularz_oferty_5_2018_MASA