Nowy projekt „KWALIFIKACJE, DOŚWIADCZENIE i PRACA – to się opłaca!” – ruszyła rekrutacja!

Zapraszamy do udziału w nowym projekcie szkoleniowym dla osób pozostających bez zatrudnienia „KWALIFIKACJE, DOŚWIADCZENIE i PRACA – to się opłaca!”, realizowanym przez Fundację AKTYWIZACJA – Centrum Edukacji i Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Białymstoku oraz Fundację Rozwoju Kompetencji PRO-SKILLS. Projekt ma na celu zwiększenie poziomu aktywności  oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych po 30. roku życia zamieszkujących powiat sokólski, białostocki lub miasto Białystok poprzez kompleksowe wsparcie realizowane na podstawie Indywidualnych Planów Działań.

Do uczestnictwa w projekcie zachęcamy zwłaszcza osoby znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tzn. z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, bez wyższego wykształcenia oraz po 50. roku życia. Dzięki projektowi nabędą one oczekiwane przez pracodawców umiejętności psychospołeczne, zdolność poruszania się po podlaskim rynku pracy, ale przede wszystkim zdobędą doświadczenie zawodowe w miejscu pracy.

Aktualny rynek pracy jest dynamiczny i wymaga od osób chcących znaleźć zatrudnienie  szybkiej adaptacji do oczekiwań pracodawców. Niestety nie wszyscy są w stanie sprawnie dostosować się do zmian, dlatego też Projekt jest odpowiedzią na problem bierności zawodowej i niskich zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych powyżej 30. roku życia, znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy. Do uczestnictwa w projekcie zachęcamy zwłaszcza osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, bez wyższego wykształcenia oraz po 50. roku życia. Dla każdego uczestnika zostanie opracowany Indywidualny Plan Działania (dopasowana do potrzeb ścieżka rozwoju), który w trakcie trwania projektu będzie aktualizowany, by jak najefektywniej wcielić w życie założone plany zawodowe. Kwalifikacje zawodowe będą rozwijane w trakcie certyfikowanych kursów zawodowych, natomiast w celu podtrzymania motywacji i rozwijania potencjału, każda osoba będzie uczestniczyć w warsztatach motywacyjnych oraz indywidualnych konsultacjach psychologicznych.

Okres realizacji:
01.04.2017 r. –  31.07.2018 r.

Cel: zwiększenie do końca lipca 2018 r. poziomu aktywności oraz zdolności do zatrudnienia 40 mieszkańców powiatu sokólskiego, białostockiego i Białegostoku w wieku 30+, pozostających bez pracy (bezrobotnych zarejestrowanych w PUP oraz biernych zawodowo), w tym:

  • 22 osób niepełnosprawnych
  • 20 osób o niskich kwalifikacjach (bez wyższego wykształcenia)
  • 20 osób w wieku 50+

poprzez kompleksowe wsparcie realizowane na podstawie Indywidualnych Planów Działań.

Obszar realizacji: powiat sokólski, białostocki, miasto Białystok.

Grupa docelowa: 
40 osób (28 kobiet i 12 mężczyzn) po 30. roku życia, znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym:

  • minimum 15 kobiet i 7 mężczyzn z niepełnosprawnościami,
  • minimum 14 kobiet i 6 mężczyzn długotrwale bezrobotnych,
  • minimum 14 kobiet i 6 mężczyzn o niskich kwalifikacjach,
  • minimum 14 kobiet i 6 mężczyzn powyżej 50. roku życia,

wyłącznie zamieszkujących powiaty: m. Białystok (maksymalnie 6 os.), białostocki (minimum 6 os.), sokólski (minimum 6 os.).

Oferowane formy wsparcia:

Wypracowanie Indywidualnych Planów Działań (IPD)– indywidualne spotkania z doradcą zawodowym w wymiarze 5 godz./os. w rozbiciu na 2-3 spotkania. Celem Indywidualnego Planu Działania jest wybór najlepszej możliwej dla uczestnika ścieżki dalszej kariery zawodowej.

Monitorowanie i aktualizacja Indywidualnych Planów Działań – realizowane po 4. miesiącach od wypracowania IPD w celu weryfikacji poczynań związanych z wdrożeniem w życie planów zawodowych wypracowanych na początku Projektu i ewentualnej aktualizacji IPD. Planowany wymiar spotkań to 2 godz./os.
Warsztaty motywacyjne – prowadzone przez doradcę zawodowego i psychologa, mają na celu zwiększenie motywacji do podjęcia zatrudnienia. Zajęcia planowane są w rozbiciu na 4 edycje warsztatów, przy czym każda edycja to 4 dni szkoleniowe (8 godz./dzień); łącznie 128h warsztatów w 10-osobowych grupach.

Indywidualne doradztwo psychologiczne – indywidualne konsultacje z psychologiem w wymiarze średnio 5 godz./os.
Szkolenia zawodowe – zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone w grupach 8-12-osobowych, w wymiarze 120 godzin dydaktycznych, do wyboru jeden z następujących:

Sprzedawca/handlowiec,
Pracownik call center,
Pracownik biura obsługi klienta,

Stypendia szkoleniowe dla Uczestników kursów zawodowych – 6,60 zł netto/godzinę szkolenia.

Warsztaty poszukiwania pracy – zajęcia w grupach 10-osobowych, w wymiarze 3 dni po 8 godzin, których celem jest m.in. nauka efektywnych metod szukania pracy, pokonywania barier zawodowych, redagowania dokumentów aplikacyjnych, kształtowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej.
Indywidualne pośrednictwo pracy – indywidualne spotkania z doradcami zawodowymi wspierające poszukiwanie pracy przez uczestników Projektu, w wymiarze 6 godz./os. w rozbiciu na 3 spotkania po 2 godz.,  1-2 razy w miesiącu, w zależności od indywidualnych potrzeb.
Staże zawodowe – płatne (997 zł netto/miesiąc) 4-miesięczne staże zawodowe dla 18 osób z niepełnosprawnościami oraz 3-miesięczne staże dla 16 pozostałych uczestników Projektu.

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszeniowa KDiP
Regulamin KDiP